TRA CỨU ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2017

(Xét tuyển theo phương thức 2, phương thức 3)

Điểm trúng tuyển PT 2 Điểm trúng tuyển PT 3.1
(Trường Chuyên/NK)
Điểm trúng tuyển PT 3.1
(Trường trọng điểm)
Điểm trúng tuyển PT 3.1
(Trường thường)
Điểm trúng tuyển PT 3.2 Điểm trúng tuyển PT 3.3 Ghi chú (PT3) Ghi chú (PT2)